0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [vint-i-u]

92

[ब्याण्णव]

92

[ब्याण्णव]

92

[ब्याण्णव]

21

[एकवीस]

21

[एकवीस]

21

[एकवीस]

35

[पस्तीस]

35

[पस्तीस]

35

[पस्तीस]

60

[साठ]

60

[साठ]

60

[साठ]

-
92
[noranta-dos]
[ब्याण्णव]
[Byāṇṇava]
-
21
[vint-i-u]
[एकवीस]
[Ēkavīsa]
-
35
[trenta-cinc]
[पस्तीस]
[Pastīsa]
-
60
[seixanta]
[साठ]
[Sāṭha]