0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [seventy-one]

71

[एकाहत्तर]

71

[एकाहत्तर]

71

[एकाहत्तर]

64

[चौसष्ट]

64

[चौसष्ट]

64

[चौसष्ट]

15

[पंधरा]

15

[पंधरा]

15

[पंधरा]

2

[दोन]

2

[दोन]

2

[दोन]

-
71
[seventy-one]
[एकाहत्तर]
[Ēkāhattara]
-
64
[sixty-four]
[चौसष्ट]
[Causaṣṭa]
-
15
[fifteen]
[पंधरा]
[Pandharā]
-
2
[two]
[दोन]
[Dōna]