0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [naŭdek ok]

58

[अठ्ठावन्न]

58

[अठ्ठावन्न]

58

[अठ्ठावन्न]

20

[वीस]

20

[वीस]

20

[वीस]

83

[त्र्याऐंशी]

83

[त्र्याऐंशी]

83

[त्र्याऐंशी]

98

[अठ्ठ्याण्णव]

98

[अठ्ठ्याण्णव]

98

[अठ्ठ्याण्णव]

-
58
[kvindek ok]
[अठ्ठावन्न]
[Aṭhṭhāvanna]
-
20
[dudek]
[वीस]
[Vīsa]
-
83
[okdek tri]
[त्र्याऐंशी]
[Tryā'ainśī]
-
98
[naŭdek ok]
[अठ्ठ्याण्णव]
[Aṭhṭhyāṇṇava]