0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [kvindek ses]

1

[एक]

1

[एक]

1

[एक]

68

[अडुसष्ट]

68

[अडुसष्ट]

68

[अडुसष्ट]

56

[छप्पन्न]

56

[छप्पन्न]

56

[छप्पन्न]

88

[अठ्ठ्याऐंशी]

88

[अठ्ठ्याऐंशी]

88

[अठ्ठ्याऐंशी]

-
1
[unu]
[एक]
[Ēka]
-
68
[sesdek ok]
[अडुसष्ट]
[Aḍusaṣṭa]
-
56
[kvindek ses]
[छप्पन्न]
[Chappanna]
-
88
[okdek ok]
[अठ्ठ्याऐंशी]
[Aṭhṭhyā'ainśī]