0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [quince]

83

[त्र्याऐंशी]

83

[त्र्याऐंशी]

83

[त्र्याऐंशी]

16

[सोळा]

16

[सोळा]

16

[सोळा]

62

[बासष्ट]

62

[बासष्ट]

62

[बासष्ट]

15

[पंधरा]

15

[पंधरा]

15

[पंधरा]

-
83
[ochenta y tres]
[त्र्याऐंशी]
[Tryā'ainśī]
-
16
[dieciséis]
[सोळा]
[Sōḷā]
-
62
[sesenta y dos]
[बासष्ट]
[Bāsaṣṭa]
-
15
[quince]
[पंधरा]
[Pandharā]