0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [तैंतीस] [taintees]

१४

[चौदा]

१४

[चौदा]

१४

[चौदा]

६९

[एकोणसत्तर]

६९

[एकोणसत्तर]

६९

[एकोणसत्तर]

३३

[तेहतीस]

३३

[तेहतीस]

३३

[तेहतीस]

३९

[एकोणचाळीस]

३९

[एकोणचाळीस]

३९

[एकोणचाळीस]

-
१४
[चौदह]
[chaudah]
[चौदा]
[Caudā]
-
६९
[उनहत्तर]
[unahattar]
[एकोणसत्तर]
[Ēkōṇasattara]
-
३३
[तैंतीस]
[taintees]
[तेहतीस]
[Tēhatīsa]
-
३९
[उनतालीस]
[unataalees]
[एकोणचाळीस]
[Ēkōṇacāḷīsa]