0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [tiga puluh sembilan]

39

[एकोणचाळीस]

39

[एकोणचाळीस]

39

[एकोणचाळीस]

27

[सत्तावीस]

27

[सत्तावीस]

27

[सत्तावीस]

74

[चौ-याहत्तर]

74

[चौ-याहत्तर]

74

[चौ-याहत्तर]

49

[एकोणपन्नास]

49

[एकोणपन्नास]

49

[एकोणपन्नास]

-
39
[tiga puluh sembilan]
[एकोणचाळीस]
[Ēkōṇacāḷīsa]
-
27
[dua puluh tujuh]
[सत्तावीस]
[Sattāvīsa]
-
74
[tujuh puluh empat]
[चौ-याहत्तर]
[Cau-yāhattara]
-
49
[empat puluh sembilan]
[एकोणपन्नास]
[Ēkōṇapannāsa]