0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [venticinque]

34

[चौतीस]

34

[चौतीस]

34

[चौतीस]

38

[अडोतीस]

38

[अडोतीस]

38

[अडोतीस]

15

[पंधरा]

15

[पंधरा]

15

[पंधरा]

25

[पंचवीस]

25

[पंचवीस]

25

[पंचवीस]

-
34
[trentaquattro]
[चौतीस]
[Cautīsa]
-
38
[trentotto]
[अडोतीस]
[Aḍōtīsa]
-
15
[quindici]
[पंधरा]
[Pandharā]
-
25
[venticinque]
[पंचवीस]
[Pan̄cavīsa]