0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [ორმოცდაცხრამეტი] [ormotsdatskhramet'i]

49

[एकोणपन्नास]

49

[एकोणपन्नास]

49

[एकोणपन्नास]

99

[नव्याण्णव]

99

[नव्याण्णव]

99

[नव्याण्णव]

59

[एकोणसाठ]

59

[एकोणसाठ]

59

[एकोणसाठ]

70

[सत्तर]

70

[सत्तर]

70

[सत्तर]

-
49
[ორმოცდაცხრა]
[ormotsdatskhra]
[एकोणपन्नास]
[Ēkōṇapannāsa]
-
99
[ოთხმოცდაცხრამეტი]
[otkhmotsdatskhramet'i]
[नव्याण्णव]
[Navyāṇṇava]
-
59
[ორმოცდაცხრამეტი]
[ormotsdatskhramet'i]
[एकोणसाठ]
[Ēkōṇasāṭha]
-
70
[სამოცდაათი]
[samotsdaati]
[सत्तर]
[Sattara]