0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [ორმოცდაოთხი] [ormotsdaotkhi]

47

[सत्तेचाळीस]

47

[सत्तेचाळीस]

47

[सत्तेचाळीस]

88

[अठ्ठ्याऐंशी]

88

[अठ्ठ्याऐंशी]

88

[अठ्ठ्याऐंशी]

37

[सदोतीस]

37

[सदोतीस]

37

[सदोतीस]

44

[चव्वेचाळीस]

44

[चव्वेचाळीस]

44

[चव्वेचाळीस]

-
47
[ორმოცდაშვიდი]
[ormotsdashvidi]
[सत्तेचाळीस]
[Sattēcāḷīsa]
-
88
[ოთხმოცდარვა]
[otkhmotsdarva]
[अठ्ठ्याऐंशी]
[Aṭhṭhyā'ainśī]
-
37
[ოცდაჩვიდმეტი]
[otsdachvidmet'i]
[सदोतीस]
[Sadōtīsa]
-
44
[ორმოცდაოთხი]
[ormotsdaotkhi]
[चव्वेचाळीस]
[Cavvēcāḷīsa]