0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [šešiasdešimt]

90

[नव्वद]

90

[नव्वद]

90

[नव्वद]

23

[तेवीस]

23

[तेवीस]

23

[तेवीस]

60

[साठ]

60

[साठ]

60

[साठ]

74

[चौ-याहत्तर]

74

[चौ-याहत्तर]

74

[चौ-याहत्तर]

-
90
[devyniasdešimt]
[नव्वद]
[Navvada]
-
23
[dvidešimt trys]
[तेवीस]
[Tēvīsa]
-
60
[šešiasdešimt]
[साठ]
[Sāṭha]
-
74
[septyniasdešimt keturi]
[चौ-याहत्तर]
[Cau-yāhattara]