0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [ब्याण्णव] [Byāṇṇava]

५६

[छप्पन्न]

५६

[छप्पन्न]

५६

[छप्पन्न]

९२

[ब्याण्णव]

९२

[ब्याण्णव]

९२

[ब्याण्णव]

७६

[शहात्तर]

७६

[शहात्तर]

७६

[शहात्तर]

३४

[चौतीस]

३४

[चौतीस]

३४

[चौतीस]

-
५६
[छप्पन्न]
[Chappanna]
[छप्पन्न]
[Chappanna]
-
९२
[ब्याण्णव]
[Byāṇṇava]
[ब्याण्णव]
[Byāṇṇava]
-
७६
[शहात्तर]
[Śahāttara]
[शहात्तर]
[Śahāttara]
-
३४
[चौतीस]
[Cautīsa]
[चौतीस]
[Cautīsa]