0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [zesenzeventig]

83

[त्र्याऐंशी]

83

[त्र्याऐंशी]

83

[त्र्याऐंशी]

76

[शहात्तर]

76

[शहात्तर]

76

[शहात्तर]

79

[एकोणऐंशी]

79

[एकोणऐंशी]

79

[एकोणऐंशी]

45

[पंचेचाळीस]

45

[पंचेचाळीस]

45

[पंचेचाळीस]

-
83
[drieëntachtig]
[त्र्याऐंशी]
[Tryā'ainśī]
-
76
[zesenzeventig]
[शहात्तर]
[Śahāttara]
-
79
[negenenzeventig]
[एकोणऐंशी]
[ēkōṇa'ainśī]
-
45
[vijfenveertig]
[पंचेचाळीस]
[Pan̄cēcāḷīsa]