0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [nittito]

92

[ब्याण्णव]

92

[ब्याण्णव]

92

[ब्याण्णव]

25

[पंचवीस]

25

[पंचवीस]

25

[पंचवीस]

33

[तेहतीस]

33

[तेहतीस]

33

[तेहतीस]

13

[तेरा]

13

[तेरा]

13

[तेरा]

-
92
[nittito]
[ब्याण्णव]
[Byāṇṇava]
-
25
[tjuefem]
[पंचवीस]
[Pan̄cavīsa]
-
33
[trettitre]
[तेहतीस]
[Tēhatīsa]
-
13
[tretten]
[तेरा]
[Tērā]