0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [ਬਾਨਵੇਂ] [Bānavēṁ]

92

[ब्याण्णव]

92

[ब्याण्णव]

92

[ब्याण्णव]

97

[सत्याण्णव]

97

[सत्याण्णव]

97

[सत्याण्णव]

68

[अडुसष्ट]

68

[अडुसष्ट]

68

[अडुसष्ट]

45

[पंचेचाळीस]

45

[पंचेचाळीस]

45

[पंचेचाळीस]

-
92
[ਬਾਨਵੇਂ]
[Bānavēṁ]
[ब्याण्णव]
[Byāṇṇava]
-
97
[ਸਤਾਨਵੇਂ]
[Satānavēṁ]
[सत्याण्णव]
[Satyāṇṇava]
-
68
[ਅਠਾਹਠ]
[Aṭhāhaṭha]
[अडुसष्ट]
[Aḍusaṣṭa]
-
45
[ਪੰਤਾਲੀ]
[Patālī]
[पंचेचाळीस]
[Pan̄cēcāḷīsa]