0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [patruzeci şi şase]

12

[बारा]

12

[बारा]

12

[बारा]

16

[सोळा]

16

[सोळा]

16

[सोळा]

46

[सेहेचाळीस]

46

[सेहेचाळीस]

46

[सेहेचाळीस]

69

[एकोणसत्तर]

69

[एकोणसत्तर]

69

[एकोणसत्तर]

-
12
[doisprezece]
[बारा]
[Bārā]
-
16
[şaisprezece]
[सोळा]
[Sōḷā]
-
46
[patruzeci şi şase]
[सेहेचाळीस]
[Sēhēcāḷīsa]
-
69
[şaizeci şi nouă]
[एकोणसत्तर]
[Ēkōṇasattara]