0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [šesťdesiatštyri]

66

[सहासष्ट]

66

[सहासष्ट]

66

[सहासष्ट]

59

[एकोणसाठ]

59

[एकोणसाठ]

59

[एकोणसाठ]

64

[चौसष्ट]

64

[चौसष्ट]

64

[चौसष्ट]

74

[चौ-याहत्तर]

74

[चौ-याहत्तर]

74

[चौ-याहत्तर]

-
66
[šesťdesiatšesť]
[सहासष्ट]
[Sahāsaṣṭa]
-
59
[pätdesiatdeväť]
[एकोणसाठ]
[Ēkōṇasāṭha]
-
64
[šesťdesiatštyri]
[चौसष्ट]
[Causaṣṭa]
-
74
[sedemdesiatštyri]
[चौ-याहत्तर]
[Cau-yāhattara]