0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [pet]

49

[एकोणपन्नास]

49

[एकोणपन्नास]

49

[एकोणपन्नास]

5

[पाच]

5

[पाच]

5

[पाच]

58

[अठ्ठावन्न]

58

[अठ्ठावन्न]

58

[अठ्ठावन्न]

23

[तेवीस]

23

[तेवीस]

23

[तेवीस]

-
49
[devetinštirideset]
[एकोणपन्नास]
[Ēkōṇapannāsa]
-
5
[pet]
[पाच]
[Pāca]
-
58
[oseminpetdeset]
[अठ्ठावन्न]
[Aṭhṭhāvanna]
-
23
[triindvajset]
[तेवीस]
[Tēvīsa]