0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [fyrtionio]

49

[एकोणपन्नास]

49

[एकोणपन्नास]

49

[एकोणपन्नास]

18

[अठरा]

18

[अठरा]

18

[अठरा]

79

[एकोणऐंशी]

79

[एकोणऐंशी]

79

[एकोणऐंशी]

58

[अठ्ठावन्न]

58

[अठ्ठावन्न]

58

[अठ्ठावन्न]

-
49
[fyrtionio]
[एकोणपन्नास]
[Ēkōṇapannāsa]
-
18
[arton]
[अठरा]
[Aṭharā]
-
79
[sjuttionio]
[एकोणऐंशी]
[ēkōṇa'ainśī]
-
58
[femtioåtta]
[अठ्ठावन्न]
[Aṭhṭhāvanna]