0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [ยี่สิบห้า]

25

[पंचवीस]

25

[पंचवीस]

25

[पंचवीस]

50

[पन्नास]

50

[पन्नास]

50

[पन्नास]

27

[सत्तावीस]

27

[सत्तावीस]

27

[सत्तावीस]

41

[एकेचाळीस]

41

[एकेचाळीस]

41

[एकेचाळीस]

-
25
[ยี่สิบห้า]
[पंचवीस]
[Pan̄cavīsa]
-
50
[ห้าสิบ]
[पन्नास]
[Pannāsa]
-
27
[ยี่สิบเจ็ด]
[सत्तावीस]
[Sattāvīsa]
-
41
[สี่สิบเอ็ด]
[एकेचाळीस]
[Ēkēcāḷīsa]