0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [kırk dört]

19

[एकोणीस]

19

[एकोणीस]

19

[एकोणीस]

11

[अकरा]

11

[अकरा]

11

[अकरा]

44

[चव्वेचाळीस]

44

[चव्वेचाळीस]

44

[चव्वेचाळीस]

49

[एकोणपन्नास]

49

[एकोणपन्नास]

49

[एकोणपन्नास]

-
19
[on dokuz]
[एकोणीस]
[Ēkōṇīsa]
-
11
[on bir]
[अकरा]
[Akarā]
-
44
[kırk dört]
[चव्वेचाळीस]
[Cavvēcāḷīsa]
-
49
[kırk dokuz]
[एकोणपन्नास]
[Ēkōṇapannāsa]