0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [Một trăm]

1

[एक]

1

[एक]

1

[एक]

50

[पन्नास]

50

[पन्नास]

50

[पन्नास]

73

[त्र्याहत्तर]

73

[त्र्याहत्तर]

73

[त्र्याहत्तर]

100

[शंभर]

100

[शंभर]

100

[शंभर]

-
1
[Một]
[एक]
[Ēka]
-
50
[Năm mươi]
[पन्नास]
[Pannāsa]
-
73
[Bảy mươi ba]
[त्र्याहत्तर]
[Tryāhattara]
-
100
[Một trăm]
[शंभर]
[Śambhara]