0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [Ba mươi mốt]

31

[एकतीस]

31

[एकतीस]

31

[एकतीस]

8

[आठ]

8

[आठ]

8

[आठ]

95

[पंचाण्णव]

95

[पंचाण्णव]

95

[पंचाण्णव]

62

[बासष्ट]

62

[बासष्ट]

62

[बासष्ट]

-
31
[Ba mươi mốt]
[एकतीस]
[Ēkatīsa]
-
8
[Tám]
[आठ]
[āṭha]
-
95
[Chín mươi lăm]
[पंचाण्णव]
[Pan̄cāṇṇava]
-
62
[Sáu mươi hai]
[बासष्ट]
[Bāsaṣṭa]