0

0

Reading test. Click the number: [שישים ותשע]‬ [shishim w'tesha]

‫92

[ਬਾਨਵੇਂ]

‫92

[ਬਾਨਵੇਂ]

‫92

[ਬਾਨਵੇਂ]

‫87

[ਸਤਾਸੀ]

‫87

[ਸਤਾਸੀ]

‫87

[ਸਤਾਸੀ]

‫36

[ਛੱਤੀ]

‫36

[ਛੱਤੀ]

‫36

[ਛੱਤੀ]

‫69

[ੳਣੱਤਰ]

‫69

[ੳਣੱਤਰ]

‫69

[ੳਣੱਤਰ]

-
‫92
[תשעים ושתיים]‬
[tish'im ushtaim]
[ਬਾਨਵੇਂ]
[Bānavēṁ]
-
‫87
[שמונים ושבע]‬
[shmonim w'sheva]
[ਸਤਾਸੀ]
[Satāsī]
-
‫36
[שלושים ושש]‬
[shloshim w'shesh]
[ਛੱਤੀ]
[Chatī]
-
‫69
[שישים ותשע]‬
[shishim w'tesha]
[ੳਣੱਤਰ]
[Ṇatara]