0

0

Reading test. Click the number: [अठ्ठ्याऐंशी] [Aṭhṭhyā'ainśī]

६८

[ਅਠਾਹਠ]

६८

[ਅਠਾਹਠ]

६८

[ਅਠਾਹਠ]

३७

[ਸੈਂਤੀ]

३७

[ਸੈਂਤੀ]

३७

[ਸੈਂਤੀ]

८८

[ਅਠਾਸੀ]

८८

[ਅਠਾਸੀ]

८८

[ਅਠਾਸੀ]

[ਅੱਠ]

[ਅੱਠ]

[ਅੱਠ]

-
६८
[अडुसष्ट]
[Aḍusaṣṭa]
[ਅਠਾਹਠ]
[Aṭhāhaṭha]
-
३७
[सदोतीस]
[Sadōtīsa]
[ਸੈਂਤੀ]
[Saintī]
-
८८
[अठ्ठ्याऐंशी]
[Aṭhṭhyā'ainśī]
[ਅਠਾਸੀ]
[Aṭhāsī]
-

[आठ]
[āṭha]
[ਅੱਠ]
[Aṭha]