0

0

Reading test. Click the number: [Hai]

2

[ਦੋ]

2

[ਦੋ]

2

[ਦੋ]

63

[ਤਰੇਂਹਠ]

63

[ਤਰੇਂਹਠ]

63

[ਤਰੇਂਹਠ]

3

[ ਤਿੰਨ]

3

[ ਤਿੰਨ]

3

[ ਤਿੰਨ]

85

[ਪਚਾਸੀ]

85

[ਪਚਾਸੀ]

85

[ਪਚਾਸੀ]

-
2
[Hai]
[ਦੋ]
[Dō]
-
63
[Sáu mươi ba]
[ਤਰੇਂਹਠ]
[Tarēnhaṭha]
-
3
[Ba]
[ ਤਿੰਨ]
[Tina]
-
85
[Tám mươi lăm]
[ਪਚਾਸੀ]
[Pacāsī]