0

0

Teste de leiura. Carregue no número. [שלושים ושמונה]‬ [shloshim ushmoneh]

‫93

[noventa e três]

‫93

[noventa e três]

‫93

[noventa e três]

‫38

[trinta e oito]

‫38

[trinta e oito]

‫38

[trinta e oito]

‫28

[vinte e oito]

‫28

[vinte e oito]

‫28

[vinte e oito]

‫89

[oitenta e nove]

‫89

[oitenta e nove]

‫89

[oitenta e nove]

-
‫93
[תשעים ושלוש]‬
[tish'im w'shalosh]
[noventa e três]
-
‫38
[שלושים ושמונה]‬
[shloshim ushmoneh]
[trinta e oito]
-
‫28
[עשרים ושמונה]‬
[essrim ushmoneh]
[vinte e oito]
-
‫89
[שמונים ותשע]‬
[shmonim w'tesha]
[oitenta e nove]