0

0

Bralni test. Kliknite na številko: [שמונים וחמש]‬ [shmonim w'xamesh]

‫8

[osem]

‫8

[osem]

‫8

[osem]

‫57

[sedeminpetdeset]

‫57

[sedeminpetdeset]

‫57

[sedeminpetdeset]

‫85

[petinosemdeset]

‫85

[petinosemdeset]

‫85

[petinosemdeset]

‫55

[petinpetdeset]

‫55

[petinpetdeset]

‫55

[petinpetdeset]

-
‫8
[שמונה]‬
[shmoneh]
[osem]
-
‫57
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]
[sedeminpetdeset]
-
‫85
[שמונים וחמש]‬
[shmonim w'xamesh]
[petinosemdeset]
-
‫55
[חמישים וחמש]‬
[xamishim w'xamesh]
[petinpetdeset]