0

0

Bralni test. Kliknite na številko: [триесет и девет] [triyesyet i dyevyet]

75

[petinsedemdeset]

75

[petinsedemdeset]

75

[petinsedemdeset]

29

[devetindvajset]

29

[devetindvajset]

29

[devetindvajset]

39

[devetintrideset]

39

[devetintrideset]

39

[devetintrideset]

43

[triinštirideset]

43

[triinštirideset]

43

[triinštirideset]

-
75
[седумдесет и пет]
[syedoomdyesyet i pyet]
[petinsedemdeset]
-
29
[дваесет и девет]
[dvayesyet i dyevyet]
[devetindvajset]
-
39
[триесет и девет]
[triyesyet i dyevyet]
[devetintrideset]
-
43
[четириесет и три]
[chyetiriyesyet i tri]
[triinštirideset]