0

0

Bralni test. Kliknite na številko: [деведесет и еден] [dyevyedyesyet i yedyen]

26

[šestindvajset]

26

[šestindvajset]

26

[šestindvajset]

51

[enainpetdeset]

51

[enainpetdeset]

51

[enainpetdeset]

91

[enaindevetdeset]

91

[enaindevetdeset]

91

[enaindevetdeset]

42

[dvainštirideset]

42

[dvainštirideset]

42

[dvainštirideset]

-
26
[дваесет и шест]
[dvayesyet i shyest]
[šestindvajset]
-
51
[педесет и еден]
[pyedyesyet i yedyen]
[enainpetdeset]
-
91
[деведесет и еден]
[dyevyedyesyet i yedyen]
[enaindevetdeset]
-
42
[четириесет и два]
[chyetiriyesyet i dva]
[dvainštirideset]