0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [ses en tagtig]

1

[njё]

1

[njё]

1

[njё]

14

[katёrmbёdhjetё]

14

[katёrmbёdhjetё]

14

[katёrmbёdhjetё]

58

[pesёdhjetёetetё]

58

[pesёdhjetёetetё]

58

[pesёdhjetёetetё]

86

[tetёdhjetёegjashtё]

86

[tetёdhjetёegjashtё]

86

[tetёdhjetёegjashtё]

-
1
[een]
[njё]
-
14
[veertien]
[katёrmbёdhjetё]
-
58
[agt en vyftig]
[pesёdhjetёetetё]
-
86
[ses en tagtig]
[tetёdhjetёegjashtё]