0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [dvanaest]

20

[njёzet]

20

[njёzet]

20

[njёzet]

4

[katёr]

4

[katёr]

4

[katёr]

27

[njёzeteshtatё]

27

[njёzeteshtatё]

27

[njёzeteshtatё]

12

[dymbёdhjetё]

12

[dymbёdhjetё]

12

[dymbёdhjetё]

-
20
[dvadeset]
[njёzet]
-
4
[četiri]
[katёr]
-
27
[dvadeset i sedam]
[njёzeteshtatё]
-
12
[dvanaest]
[dymbёdhjetё]