0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [šest]

48

[dyzetёetetё]

48

[dyzetёetetё]

48

[dyzetёetetё]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

6

[gjashtё]

6

[gjashtё]

6

[gjashtё]

76

[shtatёdhjetёegjashtё]

76

[shtatёdhjetёegjashtё]

76

[shtatёdhjetёegjashtё]

-
48
[čtyřicet osm]
[dyzetёetetё]
-
65
[šedesát pět]
[gjashtёdhjetёepesё]
-
6
[šest]
[gjashtё]
-
76
[sedmdesát šest]
[shtatёdhjetёegjashtё]