0

0

Test i të lexuarit. Kliko mbi numrin: [šesťdesiatosem]

68

[gjashtёdhjetёetetё]

68

[gjashtёdhjetёetetё]

68

[gjashtёdhjetёetetё]

30

[tridhjetё]

30

[tridhjetё]

30

[tridhjetё]

98

[nёntёdhjetёetetё]

98

[nёntёdhjetёetetё]

98

[nёntёdhjetёetetё]

69

[gjashtёdhjetёenёntё]

69

[gjashtёdhjetёenёntё]

69

[gjashtёdhjetёenёntё]

-
68
[šesťdesiatosem]
[gjashtёdhjetёetetё]
-
30
[tridsať]
[tridhjetё]
-
98
[deväťdesiatosem]
[nёntёdhjetёetetё]
-
69
[šesťdesiatdeväť]
[gjashtёdhjetёenёntё]