0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [agt en tagtig]

20

[இருபது]

20

[இருபது]

20

[இருபது]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

28

[இருபத்து எட்டு]

28

[இருபத்து எட்டு]

28

[இருபத்து எட்டு]

88

[எண்பத்து எட்டு]

88

[எண்பத்து எட்டு]

88

[எண்பத்து எட்டு]

-
20
[twintig]
[இருபது]
[Irupatu]
-
96
[ses en negentig]
[தொண்ணூற்று ஆறு]
[Toṇṇūṟṟu āṟu]
-
28
[agt en twintig]
[இருபத்து எட்டு]
[Irupattu eṭṭu]
-
88
[agt en tagtig]
[எண்பத்து எட்டு]
[Eṇpattu eṭṭu]