0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [ዘጠና ስድስት] [zet’ena sidisiti]

22

[இருபத்தி இரண்டு]

22

[இருபத்தி இரண்டு]

22

[இருபத்தி இரண்டு]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

66

[அறுபத்து ஆறு]

66

[அறுபத்து ஆறு]

66

[அறுபத்து ஆறு]

43

[நாற்பத்து மூன்று]

43

[நாற்பத்து மூன்று]

43

[நாற்பத்து மூன்று]

-
22
[ሃያ ሁለት]
[haya huleti]
[இருபத்தி இரண்டு]
[Irupatti iraṇṭu]
-
96
[ዘጠና ስድስት]
[zet’ena sidisiti]
[தொண்ணூற்று ஆறு]
[Toṇṇūṟṟu āṟu]
-
66
[ስልሳ ስድስት]
[silisa sidisiti]
[அறுபத்து ஆறு]
[Aṟupattu āṟu]
-
43
[አርባ ሶስት]
[āriba sositi]
[நாற்பத்து மூன்று]
[Nāṟpattu mūṉṟu]