0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [سبعة وثلاثون]‬ [sbaeat wathalathun]

‫37

[முப்பத்தி ஏழு]

‫37

[முப்பத்தி ஏழு]

‫37

[முப்பத்தி ஏழு]

‫23

[இருபத்தி மூன்று]

‫23

[இருபத்தி மூன்று]

‫23

[இருபத்தி மூன்று]

‫39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

‫39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

‫39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

‫79[تسعة

[எழுபத்து ஒன்பது]

‫79[تسعة

[எழுபத்து ஒன்பது]

‫79[تسعة

[எழுபத்து ஒன்பது]

-
‫37
[سبعة وثلاثون]‬
[sbaeat wathalathun]
[முப்பத்தி ஏழு]
[Muppatti ēḻu]
-
‫23
[ثلاثة وعشرون]‬
[thlathat waeashrun]
[இருபத்தி மூன்று]
[Irupatti mūṉṟu]
-
‫39
[تسعة وثلاثون]‬
[tsieat wathalathun]
[முப்பத்தி ஒன்பது]
[Muppatti oṉpatu]
-
‫79[تسعة
[تسعة وسبعون]‬
[tiseat wasabeuna]
[எழுபத்து ஒன்பது]
[eḻupattu oṉpatu]