0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [семнаццаць] [semnatstsats’]

85

[எண்பத்து ஐந்து]

85

[எண்பத்து ஐந்து]

85

[எண்பத்து ஐந்து]

17

[பதினேழு]

17

[பதினேழு]

17

[பதினேழு]

16

[பதினாறு]

16

[பதினாறு]

16

[பதினாறு]

83

[எண்பத்து மூண்று]

83

[எண்பத்து மூண்று]

83

[எண்பத்து மூண்று]

-
85
[восемдзесят пяць]
[vosemdzesyat pyats’]
[எண்பத்து ஐந்து]
[Eṇpattu aintu]
-
17
[семнаццаць]
[semnatstsats’]
[பதினேழு]
[Patiṉēḻu]
-
16
[шаснаццаць]
[shasnatstsats’]
[பதினாறு]
[Patiṉāṟu]
-
83
[восемдзесят тры]
[vosemdzesyat try]
[எண்பத்து மூண்று]
[Eṇpattu mūṇṟu]