0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [трийсет и девет] [triyset i devet]

57

[ஐம்பத்தி ஏழு]

57

[ஐம்பத்தி ஏழு]

57

[ஐம்பத்தி ஏழு]

90

[தொண்ணூறு]

90

[தொண்ணூறு]

90

[தொண்ணூறு]

81

[எண்பத்து ஒன்று]

81

[எண்பத்து ஒன்று]

81

[எண்பத்து ஒன்று]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

-
57
[петдесет и седем]
[petdeset i sedem]
[ஐம்பத்தி ஏழு]
[Aimpatti ēḻu]
-
90
[деветдесет]
[devetdeset]
[தொண்ணூறு]
[Toṇṇūṟu]
-
81
[осемдесет и едно]
[osemdeset i yedno]
[எண்பத்து ஒன்று]
[Eṇpattu oṉṟu]
-
39
[трийсет и девет]
[triyset i devet]
[முப்பத்தி ஒன்பது]
[Muppatti oṉpatu]