0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [আটষট্টি] [Āṭaṣaṭṭi]

৬০

[அறுபது]

৬০

[அறுபது]

৬০

[அறுபது]

৪৭

[நாற்பத்தி ஏழு]

৪৭

[நாற்பத்தி ஏழு]

৪৭

[நாற்பத்தி ஏழு]

৬১

[அறுபத்து ஒன்று]

৬১

[அறுபத்து ஒன்று]

৬১

[அறுபத்து ஒன்று]

৬৮

[அறுபத்து எட்டு]

৬৮

[அறுபத்து எட்டு]

৬৮

[அறுபத்து எட்டு]

-
৬০
[ষাট ]
[Ṣāṭa]
[அறுபது]
[Aṟupatu]
-
৪৭
[সাতচল্লিশ]
[Sātacalliśa]
[நாற்பத்தி ஏழு]
[Nāṟpatti ēḻu]
-
৬১
[একষট্টি]
[Ēkaṣaṭṭi]
[அறுபத்து ஒன்று]
[Aṟupattu oṉṟu]
-
৬৮
[আটষট্টি]
[Āṭaṣaṭṭi]
[அறுபத்து எட்டு]
[Aṟupattu eṭṭu]