0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [sis]

6

[ஆறு]

6

[ஆறு]

6

[ஆறு]

73

[எழுபத்து மூன்று]

73

[எழுபத்து மூன்று]

73

[எழுபத்து மூன்று]

74

[எழுபத்து நான்கு]

74

[எழுபத்து நான்கு]

74

[எழுபத்து நான்கு]

95

[தொண்ணூற்று ஐந்து]

95

[தொண்ணூற்று ஐந்து]

95

[தொண்ணூற்று ஐந்து]

-
6
[sis]
[ஆறு]
[Āṟu]
-
73
[setanta-tres]
[எழுபத்து மூன்று]
[Eḻupattu mūṉṟu]
-
74
[setanta-quatre]
[எழுபத்து நான்கு]
[Eḻupattu nāṉku]
-
95
[noranta-cinc]
[தொண்ணூற்று ஐந்து]
[Toṇṇūṟṟu aintu]