0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [čtyřicet šest]

44

[நாற்பத்தி நான்கு]

44

[நாற்பத்தி நான்கு]

44

[நாற்பத்தி நான்கு]

73

[எழுபத்து மூன்று]

73

[எழுபத்து மூன்று]

73

[எழுபத்து மூன்று]

14

[பதினான்கு]

14

[பதினான்கு]

14

[பதினான்கு]

46

[நாற்பத்தி ஆறு]

46

[நாற்பத்தி ஆறு]

46

[நாற்பத்தி ஆறு]

-
44
[čtyřicet čtyři]
[நாற்பத்தி நான்கு]
[Nāṟpatti nāṉku]
-
73
[sedmdesát tři]
[எழுபத்து மூன்று]
[Eḻupattu mūṉṟu]
-
14
[čtrnáct]
[பதினான்கு]
[Patiṉāṉku]
-
46
[čtyřicet šest]
[நாற்பத்தி ஆறு]
[Nāṟpatti āṟu]