0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [šedesát šest]

77

[எழுபத்து ஏழு]

77

[எழுபத்து ஏழு]

77

[எழுபத்து ஏழு]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

66

[அறுபத்து ஆறு]

66

[அறுபத்து ஆறு]

66

[அறுபத்து ஆறு]

-
77
[sedmdesát sedm]
[எழுபத்து ஏழு]
[Eḻupattu ēḻu]
-
39
[třicet devět]
[முப்பத்தி ஒன்பது]
[Muppatti oṉpatu]
-
58
[padesát osm]
[ஐம்பத்தி எட்டு]
[Aimpatti eṭṭu]
-
66
[šedesát šest]
[அறுபத்து ஆறு]
[Aṟupattu āṟu]