0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [otteoghalvfems]

67

[அறுபத்து ஏழு]

67

[அறுபத்து ஏழு]

67

[அறுபத்து ஏழு]

98

[தொண்ணூற்று எட்டு]

98

[தொண்ணூற்று எட்டு]

98

[தொண்ணூற்று எட்டு]

18

[பதினெட்டு]

18

[பதினெட்டு]

18

[பதினெட்டு]

11

[பதினொன்று]

11

[பதினொன்று]

11

[பதினொன்று]

-
67
[syvogtres]
[அறுபத்து ஏழு]
[Aṟupattu ēḻu]
-
98
[otteoghalvfems]
[தொண்ணூற்று எட்டு]
[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]
-
18
[atten]
[பதினெட்டு]
[Patiṉeṭṭu]
-
11
[elleve]
[பதினொன்று]
[Patiṉoṉṟu]