0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [enogfyrre]

41

[நாற்பத்தி ஒன்று]

41

[நாற்பத்தி ஒன்று]

41

[நாற்பத்தி ஒன்று]

35

[முப்பத்தி ஐந்து]

35

[முப்பத்தி ஐந்து]

35

[முப்பத்தி ஐந்து]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

78

[எழுபத்து எட்டு]

78

[எழுபத்து எட்டு]

78

[எழுபத்து எட்டு]

-
41
[enogfyrre]
[நாற்பத்தி ஒன்று]
[Nāṟpatti oṉṟu]
-
35
[femogtredive]
[முப்பத்தி ஐந்து]
[Muppatti aintu]
-
31
[enogtredive]
[முப்பத்து ஒன்று]
[Muppattu oṉṟu]
-
78
[otteoghalvfjerds]
[எழுபத்து எட்டு]
[Eḻupattu eṭṭu]