0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [zwei]

41

[நாற்பத்தி ஒன்று]

41

[நாற்பத்தி ஒன்று]

41

[நாற்பத்தி ஒன்று]

12

[பன்னிரண்டு]

12

[பன்னிரண்டு]

12

[பன்னிரண்டு]

57

[ஐம்பத்தி ஏழு]

57

[ஐம்பத்தி ஏழு]

57

[ஐம்பத்தி ஏழு]

2

[இரண்டு]

2

[இரண்டு]

2

[இரண்டு]

-
41
[einundvierzig]
[நாற்பத்தி ஒன்று]
[Nāṟpatti oṉṟu]
-
12
[zwölf]
[பன்னிரண்டு]
[Paṉṉiraṇṭu]
-
57
[siebenundfünfzig]
[ஐம்பத்தி ஏழு]
[Aimpatti ēḻu]
-
2
[zwei]
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]