0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [seventy-three]

73

[எழுபத்து மூன்று]

73

[எழுபத்து மூன்று]

73

[எழுபத்து மூன்று]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

22

[இருபத்தி இரண்டு]

22

[இருபத்தி இரண்டு]

22

[இருபத்தி இரண்டு]

23

[இருபத்தி மூன்று]

23

[இருபத்தி மூன்று]

23

[இருபத்தி மூன்று]

-
73
[seventy-three]
[எழுபத்து மூன்று]
[Eḻupattu mūṉṟu]
-
58
[fifty-eight]
[ஐம்பத்தி எட்டு]
[Aimpatti eṭṭu]
-
22
[twenty-two]
[இருபத்தி இரண்டு]
[Irupatti iraṇṭu]
-
23
[twenty-three]
[இருபத்தி மூன்று]
[Irupatti mūṉṟu]