0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [eighty-four]

84

[எண்பத்து நான்கு]

84

[எண்பத்து நான்கு]

84

[எண்பத்து நான்கு]

76

[எழுபத்து ஆறு]

76

[எழுபத்து ஆறு]

76

[எழுபத்து ஆறு]

5

[ஐந்து]

5

[ஐந்து]

5

[ஐந்து]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

-
84
[eighty-four]
[எண்பத்து நான்கு]
[Eṇpattu nāṉku]
-
76
[seventy-six]
[எழுபத்து ஆறு]
[Eḻupattu āṟu]
-
5
[five]
[ஐந்து]
[Aintu]
-
21
[twenty-one]
[இருபத்தி ஒன்று]
[Irupatti oṉṟu]