0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [ninety-six]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

48

[நாற்பத்தி எட்டு]

48

[நாற்பத்தி எட்டு]

48

[நாற்பத்தி எட்டு]

93

[தொண்ணூற்று மூன்று]

93

[தொண்ணூற்று மூன்று]

93

[தொண்ணூற்று மூன்று]

23

[இருபத்தி மூன்று]

23

[இருபத்தி மூன்று]

23

[இருபத்தி மூன்று]

-
96
[ninety-six]
[தொண்ணூற்று ஆறு]
[Toṇṇūṟṟu āṟu]
-
48
[forty-eight]
[நாற்பத்தி எட்டு]
[Nāṟpatti eṭṭu]
-
93
[ninety-three]
[தொண்ணூற்று மூன்று]
[Toṇṇūṟṟu mūṉṟu]
-
23
[twenty-three]
[இருபத்தி மூன்று]
[Irupatti mūṉṟu]