0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [sesdek sep]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

97

[தொண்ணூற்று ஏழு]

97

[தொண்ணூற்று ஏழு]

97

[தொண்ணூற்று ஏழு]

67

[அறுபத்து ஏழு]

67

[அறுபத்து ஏழு]

67

[அறுபத்து ஏழு]

95

[தொண்ணூற்று ஐந்து]

95

[தொண்ணூற்று ஐந்து]

95

[தொண்ணூற்று ஐந்து]

-
54
[kvindek kvar]
[ஐம்பத்தி நான்கு]
[Aimpatti nāṉku]
-
97
[naŭdek sep]
[தொண்ணூற்று ஏழு]
[Toṇṇūṟṟu ēḻu]
-
67
[sesdek sep]
[அறுபத்து ஏழு]
[Aṟupattu ēḻu]
-
95
[naŭdek kvin]
[தொண்ணூற்று ஐந்து]
[Toṇṇūṟṟu aintu]