0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [veintiocho]

28

[இருபத்து எட்டு]

28

[இருபத்து எட்டு]

28

[இருபத்து எட்டு]

64

[அறுபத்து நான்கு]

64

[அறுபத்து நான்கு]

64

[அறுபத்து நான்கு]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

51

[ஐம்பத்தி ஒன்று]

51

[ஐம்பத்தி ஒன்று]

51

[ஐம்பத்தி ஒன்று]

-
28
[veintiocho]
[இருபத்து எட்டு]
[Irupattu eṭṭu]
-
64
[sesenta y cuatro]
[அறுபத்து நான்கு]
[Aṟupattu nāṉku]
-
55
[cincuenta y cinco]
[ஐம்பத்தி ஐந்து]
[Aimpatti aintu]
-
51
[cincuenta y uno]
[ஐம்பத்தி ஒன்று]
[Aimpatti oṉṟu]