0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [نود و نه]‬ [navad-o-noh]

‫86

[எண்பத்து ஆறு]

‫86

[எண்பத்து ஆறு]

‫86

[எண்பத்து ஆறு]

‫66

[அறுபத்து ஆறு]

‫66

[அறுபத்து ஆறு]

‫66

[அறுபத்து ஆறு]

‫99

[தொண்ணூற்று ஒன்பது]

‫99

[தொண்ணூற்று ஒன்பது]

‫99

[தொண்ணூற்று ஒன்பது]

‫50

[ஐம்பது]

‫50

[ஐம்பது]

‫50

[ஐம்பது]

-
‫86
[هشتاد و شش]‬
[hashtâd-o-shesh]
[எண்பத்து ஆறு]
[Eṇpattu āṟu]
-
‫66
[شصت و شش]‬
[shast-o-shesh]
[அறுபத்து ஆறு]
[Aṟupattu āṟu]
-
‫99
[نود و نه]‬
[navad-o-noh]
[தொண்ணூற்று ஒன்பது]
[Toṇṇūṟṟu oṉpatu]
-
‫50
[پنجاه]‬
[panjâh]
[ஐம்பது]
[aimpatu]