0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [yksi]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

1

[ஒன்று]

1

[ஒன்று]

1

[ஒன்று]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

53

[ஐம்பத்தி மூண்று]

53

[ஐம்பத்தி மூண்று]

53

[ஐம்பத்தி மூண்று]

-
55
[viisikymmentäviisi]
[ஐம்பத்தி ஐந்து]
[Aimpatti aintu]
-
1
[yksi]
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
-
32
[kolmekymmentäkaksi]
[முப்பத்தி இரண்டு]
[Muppatti iraṇṭu]
-
53
[viisikymmentäkolme]
[ஐம்பத்தி மூண்று]
[Aimpatti mūṇṟu]