0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [neljätoista]

93

[தொண்ணூற்று மூன்று]

93

[தொண்ணூற்று மூன்று]

93

[தொண்ணூற்று மூன்று]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

58

[ஐம்பத்தி எட்டு]

14

[பதினான்கு]

14

[பதினான்கு]

14

[பதினான்கு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

-
93
[yhdeksänkymmentäkolme]
[தொண்ணூற்று மூன்று]
[Toṇṇūṟṟu mūṉṟu]
-
58
[viisikymmentäkahdeksan]
[ஐம்பத்தி எட்டு]
[Aimpatti eṭṭu]
-
14
[neljätoista]
[பதினான்கு]
[Patiṉāṉku]
-
54
[viisikymmentäneljä]
[ஐம்பத்தி நான்கு]
[Aimpatti nāṉku]