0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [quatre-vingt]

28

[இருபத்து எட்டு]

28

[இருபத்து எட்டு]

28

[இருபத்து எட்டு]

27

[இருபத்து ஏழு]

27

[இருபத்து ஏழு]

27

[இருபத்து ஏழு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

80

[எண்பது]

80

[எண்பது]

80

[எண்பது]

-
28
[vingt-huit]
[இருபத்து எட்டு]
[Irupattu eṭṭu]
-
27
[vingt-sept]
[இருபத்து ஏழு]
[irupattu ēḻu]
-
54
[cinquante-quatre]
[ஐம்பத்தி நான்கு]
[Aimpatti nāṉku]
-
80
[quatre-vingt]
[எண்பது]
[Eṇpatu]