0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [quatre-vingt-trois]

35

[முப்பத்தி ஐந்து]

35

[முப்பத்தி ஐந்து]

35

[முப்பத்தி ஐந்து]

83

[எண்பத்து மூண்று]

83

[எண்பத்து மூண்று]

83

[எண்பத்து மூண்று]

47

[நாற்பத்தி ஏழு]

47

[நாற்பத்தி ஏழு]

47

[நாற்பத்தி ஏழு]

40

[நாற்பது]

40

[நாற்பது]

40

[நாற்பது]

-
35
[trente-cinq]
[முப்பத்தி ஐந்து]
[Muppatti aintu]
-
83
[quatre-vingt-trois]
[எண்பத்து மூண்று]
[Eṇpattu mūṇṟu]
-
47
[quarante-sept]
[நாற்பத்தி ஏழு]
[Nāṟpatti ēḻu]
-
40
[quarante]
[நாற்பது]
[Nāṟpatu]