0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [तीन] [teen]

[மூன்று]

[மூன்று]

[மூன்று]

८१

[எண்பத்து ஒன்று]

८१

[எண்பத்து ஒன்று]

८१

[எண்பத்து ஒன்று]

४४

[நாற்பத்தி நான்கு]

४४

[நாற்பத்தி நான்கு]

४४

[நாற்பத்தி நான்கு]

९३

[தொண்ணூற்று மூன்று]

९३

[தொண்ணூற்று மூன்று]

९३

[தொண்ணூற்று மூன்று]

-

[तीन]
[teen]
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
-
८१
[इक्यासी]
[ikyaasee]
[எண்பத்து ஒன்று]
[Eṇpattu oṉṟu]
-
४४
[चवालीस]
[chavaalees]
[நாற்பத்தி நான்கு]
[Nāṟpatti nāṉku]
-
९३
[तिरानवे]
[tiraanave]
[தொண்ணூற்று மூன்று]
[Toṇṇūṟṟu mūṉṟu]