0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [sedamdeset i pet]

81

[எண்பத்து ஒன்று]

81

[எண்பத்து ஒன்று]

81

[எண்பத்து ஒன்று]

20

[இருபது]

20

[இருபது]

20

[இருபது]

1

[ஒன்று]

1

[ஒன்று]

1

[ஒன்று]

75

[எழுபத்து ஐந்து]

75

[எழுபத்து ஐந்து]

75

[எழுபத்து ஐந்து]

-
81
[osamdeset i jedan]
[எண்பத்து ஒன்று]
[Eṇpattu oṉṟu]
-
20
[dvadeset]
[இருபது]
[Irupatu]
-
1
[jedan]
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
-
75
[sedamdeset i pet]
[எழுபத்து ஐந்து]
[Eḻupattu aintu]