0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [lima puluh enam]

56

[ஐம்பத்தி ஆறு]

56

[ஐம்பத்தி ஆறு]

56

[ஐம்பத்தி ஆறு]

85

[எண்பத்து ஐந்து]

85

[எண்பத்து ஐந்து]

85

[எண்பத்து ஐந்து]

81

[எண்பத்து ஒன்று]

81

[எண்பத்து ஒன்று]

81

[எண்பத்து ஒன்று]

29

[இருபத்து ஒன்பது]

29

[இருபத்து ஒன்பது]

29

[இருபத்து ஒன்பது]

-
56
[lima puluh enam]
[ஐம்பத்தி ஆறு]
[Aimpatti āṟu]
-
85
[delapan puluh lima]
[எண்பத்து ஐந்து]
[Eṇpattu aintu]
-
81
[delapan puluh satu]
[எண்பத்து ஒன்று]
[Eṇpattu oṉṟu]
-
29
[dua puluh sembilan]
[இருபத்து ஒன்பது]
[Irupattu oṉpatu]